ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА LoStudio

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Виробник онлайн-програм LoStudio (зареєстрований як ФОП Лозенко Андрій Олександрович ID2893108453) (далі – Виконавець) пропонує фізичним та юридичним особам (далі –Замовник або Користувач) (разом у тексті – Сторони, окремо Сторона) приєднатися до цього Договору про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Договір укладається між Виконавцем і Замовником послуг в формі договору приєднання.
1.2. Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.
1.3. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Користувачу послуги, зміст яких полягає в доступі Користувача до Особистого кабінету Сайту та забезпеченні можливості доступу Користувача через його Особистий кабінет до відповідних матеріалів обраного онлайн Курсу протягом дії договору (1 рік), а Користувач – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті.
1.4. Перелік і вартість надання Послуг розміщені на Сайті. Вартість конкретного Курсу (навчальних матеріалів) визначена на сайті або рекламних матеріалах.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Для цілей цього Договору терміни вживаються в такому значенні:
2.1. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків і / або обмежень і є рівносильним укладенню двостороннього письмового Договору.
2.2. Замовник - особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору і з цього моменту стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором.
2.3. Виконавець - суб'єкт підприємницької діяльності, який має право надавати послуги, передбачені цим Договором.
2.4. Послуги - це надання Виконавцем доступу Замовнику через власний Особистий кабінет на Сайті Виконавця до онлайн-ресурсів Виконавця (відеоКурсу/Курсів, файлів, текстів).
2.5. Курс - цілісна сформована сукупність навчально-інформаційних матеріалів: відеоматеріалів (відеолекцій, вебінарів), електронних версій відеозаписів занять, семінарів, тренінгів, фонограм, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, пов'язаних між собою і структурованих на певну тему, захищених міжнародним законодавством у сфері інтелектуальної власності і конфіденційної інформації, доступ до яких надається через Сайт або Веб-сторінку для використання Замовником.
2.6. Відеоматеріали (відеолекція, вебінар) - це виступ, лекція, мовлення, які відбуваються в режимі реального часу і / або в режимі відеозапису, шляхом надання Замовнику персонального доступу до Особистого кабінету на умовах цього Договору.
2.7. Сайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, об'єктів авторського права і (або) суміжних прав і т.п., пов'язаних між собою і структурованих в межах адреси https://lostudio.pp.ua, доступ до яких здійснюється через вказану адресу мережі Інтернет. Сайт адмініструється Виконавцем за допомогою спеціалізованого програмного середовища для проходження курсів на сайті lostudio.pp.ua.

2.8. Особистий кабінет – обліковий запис Користувача на Сайті, який адмініструється Виконавцем і через який Користувач отримує доступ до Курсу/Курсів, навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання Договору інформацію. Для доступу використовується логін (e-mail адреса вказана під час покупки) та пароль, що відправляється після оплати електронним листом на e-mail Замовника.
2.9. Персональне посилання - персональний формалізований у відповідності зі стандартами мережі Інтернет запис адреси сайту або його частини (Веб-сторінки), що дозволяє Замовнику отримати доступ до Особистого кабінету на Сайті в мережі Інтернет. Персональне посилання включено до електронного листа, разом з логіном та паролем.
3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1 Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.
3.2 Приймаючи публічну оферту на укладення Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.
3.3. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов цього Договору є Акцепт Замовником умов цього Договору.
3.4. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті, шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
3.4.1. Заповнення Замовником заявки на оплату Курсу/Курсів;
3.4.2. Оплати вибраного Курсу на умовах, зазначених у пункті 4 цього Договору,
3.4.3. Проставляння відповідної відмітки «Погоджуюсь з умовами Публічної оферти та Політикою конфіденційності».

4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1 Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем Курсу, яка вказується на відповідній вебсторінці Курсу та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.
4.2 Розрахунки здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи WayForPay, що використовуються Виконавцем.
4.3 Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати.
4.4 Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Користувач вніс передоплату (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за курс і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Користувачеві.
4.5 Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами.
4.6 Користувач може отримати знижку на ціну Курсу. Умови надання знижки на Курс доводяться до відома Користувача через рекламні матеріали. Знижка не надається після купівлі Курсу.
5. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1 Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до вибраного ним Курсу через Особистий кабінет, який адмініструється Виконавцем на Сайті протягом строку дії цього договору (1 рік).
5.2 Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача. Користувач споживає послуги через Особистий кабінет, шляхом перегляду матеріалів Курсу.
5.3. Усі матеріали Курсу є авторськими та суб’єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями, викладеними у цих матеріалах. Авторські майнові права на всі матеріали Курсу передані Виконавцю згідно відповідних угод.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1 Права та Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:
6.1.1 Надати Користувачеві послуги відповідно до умов цього Договору.
6.1.2 Передати Користувачеві пароль і логін до Особистого кабінету одразу після оплати Курсу.
6.1.3 Надавати Користувачеві підтримку через електронну пошту або інший канал зв’язку на вибір Виконавця (Viber, Telegram тощо). Підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Особистого кабінету чи інших технічних труднощів, які можуть виникнути у Користувача впродовж дії Договору.
6.1.4 Виконавець має право на власний розсуд вносити зміни у роботі сайту (спеціалізоване програмне забезпечення, розміщення ресурсів, посилань на відеоматеріали тощо) при цьому, Користувач повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та роботою Сайту. Користування функціями Особистого кабінету (програмного середовища) входить у вартість курсу.
6.2 Права та Обов’язки КОРИСТУВАЧА:
6.2.1 Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов Договору.
6.2.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, відео- та письмових матеріалів будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати матеріали Курсу. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу.
7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
7.1 Усі права на веб-сайт належать Виконавцеві.
7.2 Права інтелектуальної власності на матеріали Курсу, розміщені на Сайті, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.
7.3 Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.
7.4 Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Сайту та використання матеріалів Курсу.
7.5 Надаючи право на використання Користувачем об’єктів права інтелектуальної власності для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1 У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Особистого кабінету та матеріалів Курсу.
8.2 Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Особистого кабінету та матеріалів Курсу у випадку:
– виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) матеріалів Курсу публічно та (або) передання доступу до Особистого кабінету третім особам, які не є Стороною Договору та (або) купівлею Курсу в складчину (кількома особами).
8.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 8.2. цього Договору, Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Особистого кабінету третіх осіб чи будь-якими іншими розумними засобами.
9 ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це є наслідком обставин, які настали після набуття чинності Договором і знаходяться поза сферою контролю невиконуючої Сторони. Такі причини включають: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські заворушення, терористичні акти, збої в роботі телефонних/інтернет мереж загального користування, електронних каналів зв'язку, а також рішення державних органів і т.п., але не обмежуються ними (далі - форс-мажор).
9.2. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати один одного невідкладно, не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту настання такої ситуації. Про настання форс-мажору Виконавець розміщує відповідне оголошення на Сайті або надсилає листа на електронну пошту Користувача, вказану ним при реєстрації на Сайті.
9.3. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою Стороною про форс-мажор, що підтверджується відповідними доказами. Такими документами можуть бути: довідки ГМЦ про погодні умови, протоколи (рішення) комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній (районній) державній адміністрації, що визнають події та їх наслідки надзвичайною ситуацією, акти про пожежу, підтвердження Міністерства охорони здоров'я щодо настання епідемії, підтвердження МО, РНБО, Інформаційного Центру АТО про воєнні дії, проведення антитерористичних операцій на певних територіях, постанови Уряду про заборону експорту та імпорту товарів, підтвердження органів місцевої влади про оголошений страйк, тощо. Якщо форс-мажор виник в результаті рішення державних органів, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.
9.4. Обставини форс-мажору автоматично продовжують термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Якщо ці обставини триватимуть більше шести місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в такому випадку жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1 В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання.
10.2. Якщо спір не може бути вирішено шляхом переговорів та консультацій Сторін протягом 30 днів, спір вирішується в судовому порядку відповідно до норм чинного в Україні законодавства.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
11.1 Договір діє до моменту спливу 12 місяців від дня оплати Курсу відповідно до обраного Курсу. Доступ до Особистого кабінету та матеріалів Курсу надається лише на термін дії Договору. У випадку, якщо Користувач не скористався послугами протягом цього терміну з особистих причин, термін дії Договору не продовжується.
11.2 Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:
11.2.1 невиконання Стороною своїх обов’язків за цим Договором;
11.2.2 у випадках, передбачених розділом 8 цього Договору.
12. ІНШІ УМОВИ
12.1 Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.
12.2 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку
12.3 Якщо інше не передбачено цим Договором, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством України.
13. Реквізити Виконавця
Фізична особа-підприємець Лозенко Андрій Олександрович
Адреса : 02222, м. Київ, вул. Бальзака 38, к. 137
Податковий номер 2893108453
Е-mail: simeynepravo@ukr.net
П/р UA563220010000026004300060882
Акціонерне товариство «MonoBank/Універсал Банк”
МФО банку: 322001
ЄДРПОУ (ЗКПО): 21133352

Made on
Tilda